Nabídka nemovitostí

Podrobné hledání

 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném

znění,v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat

o zpracováníVašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

 

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Amazing Reality, s.r.o., IČO:

29016657, se sídlem Rumunská 1798/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160177

(dále jen „Správce“), která se zabývá realitním zprostředkováním.

 

2. Typ a původ údajů, které Správce zpracovává

Zákazníky Správce jsou fyzické i právnické osoby, které mají zájem zejména o

zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem splnění smluvních a

zákonných povinností vyplývajících z naší činnosti tak, abychom Vám mohli

poskytnout služby realitního zprostředkování. Pod pojmem zpracování se rozumí,

že osobní údaje získáváme, ukládáme, mažeme a v některých případech předáváme

dále.

Osobní údaje, které zpracováváme, dostáváme přímo od Vás při podpisu

zprostředkovatelské smlouvy nebo rezervační smlouvy, v průběhu poskytování

našich služeb či v průběhu Vaší registrace na našich webových stránkách nebo

případně v rámci sledování Vaší aktivity na našich webových stránkách. Částečně

můžeme zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně

platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných

zdrojů, např. obchodního rejstříku či z jiných registrů.

 

3. Účely zpracovávání ze strany Správce a právní tituly zpracování

Osobní údaje zpracováváme vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně

platnými právními předpisy.

 

3.1. Zpracování osobních údajů ke splnění našich smluvních závazků

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči našim

zákazníkům nebo k provádění takzvaných předsmluvních opatření, která následují

po konkrétních požadavcích ze strany zákazníka.

V těchto případech zpracováváme osobní údaje zejména za účelem zajištění

Plnění objednaných služeb týkajících se realitního zprostředkování, a to zejména na

základě zprostředkovatelské smlouvy či realitní smlouvy.

Mezi osobní údaje, které takto zpracováváme, patří zejména kontaktní údaje, jako je

jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a dále identifikační údaje

jako rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly a bankovní spojení.

 

3.2. Zpracování osobních údajů pro zachování našich oprávněných zájmů (se zohledněním Vašich zájmů)

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování

oprávněných zájmů Správce. K tomu konkrétně patří např.:

péče o zákazníky a vyřizování reklamací;

opatření pro zlepšení našich služeb a k posílení našich vztahů se zákazníky,

např. průzkumy mínění zákazníků, zlepšování a vývoj obsahu webových

stránek, měření návštěvnosti webových stránek atd.;

ochrana práv Správce pro případ soudního sporu týkajícího se poskytnutých

služeb;

přímá reklama, pokud jste nevyjádřili nesouhlas se zpracováním vašich

osobních údajů k těmto účelům;

zajištění bezpečnosti našeho systému a webových stránek.

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme

k dispozici, a to např. kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů

cookies, bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich webových stránkách atd.

 

3.3. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k

tomu udělili příslušný souhlas. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli

odvolat. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů uskutečněné před tímto

odvoláním souhlasu je i nadále přípustné.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je prováděno například za

účelem organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a poskytování

informací o těchto soutěžích a v některých případech také za účelem přímého

marketingu. Osobní údaje jsou za těmito účely zpracovávány pouze v rozsahu, ve

kterém nám je poskytnete.

 

3.4. Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti Správce. Tyto povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů

České republiky a také z evropských právních předpisů. Konkrétně z toho mohou

pro Správce vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a

shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných

příslušných úřadů a orgánů.

 

3.5. Informace o změně účelu

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu, než k tomu,

pro který jsme je původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu

informovat v souladu s právními předpisy.

 

3.6. Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

Za účelem tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových

newsletterů, zpracováváme zpravidla Vaše jméno a příjmení a dále Vaši e-mailovou

adresu. K zasílání newsletterů dochází pouze na základě Vašeho souhlasu či

z důvodu oprávněného zájmu Správce.

Zasílání newsletterů není časově omezeno, ovšem máte kdykoli možnost jejich

zasílání do budoucna odmítnout. V takovém případě můžeme nadále po

přiměřenou dobu zpracovávat základní údaje o zasílání k prokázání toho, proč jsme

Vám newslettery zasílali. Zasílání newsletterů vždy přímo souvisí se službami

poskytovanými ze strany Správce a Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím

osobám, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro Správce případně rozesílání newsletterů

zajišťují.

Zasílání newsletterů můžete kdykoli odmítnout proklikem z každé doručené zprávy

či odesláním požadavku na e-mail: info@amazingreality.cz

 

4. Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako

zpracovatelům, a to zejména jednotlivým makléřům naší společnosti a dále

dodavatelům externích služeb pro naši společnost (např. programátorských či

jiných služeb, serverových služeb atd.), provozovatelům technologií využívaných ze

strany Správce, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým

poradcům Správce.

Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k

tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje

třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

 

5. Předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše údaje nepředáváme příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany údajů

(třetí země).

 

6. Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po

dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro

tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou.

Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů

Správce musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu. Patří k

tomu např. povinnosti dokumentace o poskytnutých službách a jejich případné

prokázání.

V těchto případech, kdy máme zákonnou povinnost osobní údaje uchovávat, resp.

archivovat, vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud

není doba zpracování výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena

právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů

zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se

dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, pravděpodobnost vznesení

právních nároků proti Správci, předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť

či jiných zjištění narušení bezpečnosti, obvyklých postupů a doporučení

dozorových orgánů a pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

 

7. Povinnost poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytujete Správci zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých

údajů je povinné pro využití našich služeb, což znamená, že pokud nám je

nepředáte, nebude Vám umožněno využívat některé služby naší prodejní sítě.

V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této

skutečnosti informujeme.

 

8. Automatické rozhodování a profilování

Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným

způsobem podstatně ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či

profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

9. Ochrana soukromí dětí

Správce se vědomě nepodílí na shromažďování informací od dětí dle definice

platných právních předpisů. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje

týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co

nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že naše webové stránky či služby

poskytované ze strany Správce využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím

na e-mailové adrese: info@amazingreality.cz

 

10. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do

webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Správce. Tyto cookie soubory

používá Správce na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování,

vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových

aktivit.

Cookie soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webové stránky a ani ji

neumožňují.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie

souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého

internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

 

11. Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž

mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími

kontakty. Jedná se o:

plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601

South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901

Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc.,